Friday, 4 March 2016

ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸಳೆ 


ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄ0¢£À JgÀqÀÄ PÉÆAiÀÄÄè ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è C¥Àà §¸À¼É £ÉqÀÄvÁÛgÉ.
¥Àæwà ¸À® £ÉqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä "ªÀÄÄ0¢£À ¸À® £ÉqÉÆÃzÉà E®è, EzÉà PÉÆ£É" C0vÁ£Éà ºÉý ªÀÄÄ0zÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ qÉʯÁUï. ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ SÁ° ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ZÁ PÀÄrzÀgÉ ªÀÄvÉÛ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ CzÉà UÀzÉÝAiÀÄ°è. £ÉlÖ §¸À¼É §½î aUÀÄj ¸Àé®à vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀÄzÀÄ PÀ0qÀgÉ ¸ÁPÀÄ, CzÀPÉÌ ZÀ¥ÀàgÀ ºÁQ ªÉÄÃ¯É ©qÀĪÀ DvÀÄgÀ. CzÀPÁÌVAiÉÄà PÀnÖUÉ, CrPÉ ªÀÄgÀzÀ zÀ¨ÉâUÀ¼ÀÄ, PÀlÖ®Ä ºÀÄjºÀUÀÎ CxÀªÁ ¨Á¼É VqÀzÀ ºÉÆgÀV£À £ÁgÀÄ J®èªÀ£ÀÆß MlÄÖ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ªÉÆzÀ® CeÉð0n£À PÉ®¸À. CzÀÄ MªÉÄä MmÁÖ¬ÄvÉÆà £À0vÀgÀ CªÀjUÉ ©¹®Ä, ZÁ w0rAiÀÄ £É£À¥Éà DUÉÆâ®è. M¼Éîà ªÀÄzÀĪÉUÉ ZÀ¥ÀàgÀ ºÁPÀĪÁV£À ªÀÄÄvÀĪÀfð¬Ä0zÀ ¸À0¨sÀæªÀÄ¢0zÀ CµÉÖà ZÀ0zÀzÀ ZÀ¥ÀàgÀ gÉr DUÀĪÀÅzÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ
¢£ÀUÀ¼À M¼ÀUÉÃ. £À0vÀgÀ D JgÀqÀÆ §¢UÀ½0zÀ §¸À¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¥ÀàgÀzÀ EPÉÌ®UÀ¼À zÀ¨ÉâUÀ½UÉ PÀnÖ §¸À¼É §½îUÉ D¸ÀgÉ MzÀV¹ ZÀ¥ÀàgÀzÀ PÀqÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ; E¢µÁÖzÀgÉ CªÀgÀ°è M0zÀÄ vÉgÀzÀ £ÉªÀÄä¢. DzÀgÉ CµÀÖgÀ vÀ£ÀPÀ F J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À vÉgɪÀÄgÉAiÀÄ°è PÁtzÀ PÉÊUÀ¼À PÁtÂPÉ EzÀÄÝ , CzÀÄ CªÀÄä£ÀzÀÄÝ J0zÀÄ ¤ªÀÄä HºÉ DVzÀÝgÉ CzÀÄ ±ÉÃPÀqÁ £ÀÆgÀgÀµÀÄÖ ¸ÀvÀå.ªÀÄ£É PÉ®¸ÀzÀ £ÀqÀÄªÉ F ZÀ¥ÀàgÀ ¸ÉÃªÉ PÀÆqÁ CªÀjUÉ C¤ªÁAiÀÄð.

¢£Á ¨É¼ÀUÉÎzÀÄÝ §¸À¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀÅzÀÄ, ºÀÄ®Äè QüÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄÄRå ¢£ÀZÀj. ºÀnÖAiÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ ©lÖgÉ ¸ÀÄ¥sÀ® M0zÀ£ÀÄß ¥ÉÃmÉAiÀÄ ¥ÁnîgÀ C0UÀr¬Ä0zÀ vÀ0zÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ EzÉ. QÃl£Á±ÀPÀ C0vÀÆ §¼À¸ÀĪÀÅzÉà E®è. ºÁUÀ0vÀ ºÀļÀUÀ¼À G¥ÀzÀæ E®èªÉà C0vÀ ¤ÃªÀÅ PÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. R0rvÁ EzÉ, C¯Áè ¸Áé«Ä ºÀÆ«£À ªÀÄPÀgÀ0zÀ »ÃgÀzÀ amÉÖ EzÉAiÉÄÃ... ºÁUÉAiÉÄà ºÀļÀUÀ¼À G¥ÀzÀæ EgÀzÀ ¨É¼É AiÀiÁªÀÅ¢zÉ?. ºÁUÁzÉæ ¨É¼É G½¸ÉÆÃzÀÄ ºÉÃUÉ C0wÃgÁ?...E¯ÉÆè0zÀÄ PÀÄvÀƺÀ®PÀgÀªÁzÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¸À0UÀw¬ÄzÉ.CzÉà ºÀļÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¥ÀPÁÌ ªÀÄ£É «zsÁ£À. §¸À¼ÉUÉ ¸ÁzsÁgÀtªÁV ¨ÁzsÉ PÉÆqÀĪÀ ºÀļÀ PÀ¥ÀÄà-PÀ0zÀÄ §tÚzÀ GzÀÝ£ÉAiÀÄ ºÀļÀ. CzÀPÉÌ £À£Àß C¥Àà ElÖ ºÉ¸ÀgÀÄ "PÀ¥ÀÄà gÉÊ®Ä". MªÉÄä CzÀÄ PÁt¹PÉÆ0qÀgÉ M0zÉà ªÁgÀzÀ°è CzÀgÀ ¸À0vÁ£À £ÀÆgÀ£ÀÆß «ÄÃgÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà ©mÉÖç JgÀqÀÄ PÉÆAiÀÄÄè §¸À¼É M0zÉà ªÁgÀzÀ°è £ÁªÀiÁªÉñÀ«®èzÀ0vÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ 
C£ÀĪÀiÁ£ÀªÀÇ E®è. CzÀgÀ G¥Àl¼ÀªÀ£ÀÆß £Á£ÀÆ ºÀwÛgÀ¢0zÀ UÀªÀĤ¹zÉÝãÉ.

 CzÉÆ0zÀÄ gÁwæ JgÀqÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥ÀUÀ½UÉ JuÉÚ vÀÄ0©¹  CzÀgÀ ºÀwÛ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj ªÀiÁr, D §wÛAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ E0UÁ®zÀ PÀ¥Àà£ÀÄß Mgɹ gÉr ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÉÆÃrzÉ. EzÉÃPÉ FUÀ F ¢Ã¥À?...C¥Àà¤UÉ K£ÁzÀÆæ ¥ÀªÀgï PÀmï §UÉÎ ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀÆZÀ£É ¹QÌzÁå C0vÀ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà C¥Àà M0zÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¹ ªÀÄvÉÆÛ0zÀ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ ªÀģɬÄ0zÀ ºÉÆgÀ ©zÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ CxÀð DVè®è. CªÀĪÁ¸Éì ¨ÉÃgÉ, ¨sÀÆvÀ ¦±ÁaUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ ¨É¼ÀQUÉ CªÀÅ ºÀwÛgÀ §gÉÆâ®è C£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß PÉýzÉÝ. §ºÀıÀB CzÀPÉÌà EgÀ¨ÉÃPÀÄ C0zÀÄPÉÆ0qÉ. DzÀgÀÆ PÀÄvÀƺÀ® vÀqÉAiÀįÁUÀzÉà C¥Àà£À£ÀÄß »0¨Á°¹zÉ. DzÀgÉ D PÀÄvÀĺÀ® £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ §¸À¼ÉZÀ¥ÀàgÀzÀ UÀzÉÝUÉ. zÀÆgÀ¢0zÀ¯Éà £ÉÆÃrzÉ, C¥Àà M0zÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¢Ã¥À »rzÀÄPÉÆ0qÀÄ ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ªÉÄÊZÀa ªÀÄ®VzÀÝ §¸À¼É §½îAiÀÄ J¯É¬Ä0zÀ "PÀ¥ÀÄà gÉÊ®£ÀÄß" QüÀÄwzÀÝgÀÄ. §gÀĪÀÅzÉà E®èªÉ0zÀÄ ºÀl ªÀiÁqÀĪÀ ºÀļÀUÀ¼À£ÀÄß J¯ÉAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ QüÀÄwzÀÝgÀÄ. vÉUÉzÀ ºÀļÀUÀ¼À£ÀÄß ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄ0©zÀ qÀ§âzÀ°è ¸ÁAiÀÄ®Ä ºÁPÀÄwzÀÝgÀÄ. ¢£ÁgÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ vÁ¸ÀÄUÀ¼À F QæAiÉĬÄ0zÀ gÁwæ ªÀiÁvÀæ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è PÁt¹UÀĪÀ F ºÀļÀUÀ¼À£ÀÄß QüÀÄwzÀÝgÀÄ. D PÉ®¸ÀzÀ°è £À0vÀgÀ £À£ÀUÀÆ M0zÀÄ vÉgÀ£À DPÀµÉÚð ¨É¼ÉzÀÄ D PÉ®¸ÀzÀ°è £Á£ÀÆ vÉÆqÀV¹PÉÆ0qÉ. C0vÀÆ QÃl£Á±ÀPÀ gÀ»vÀ vÀgÀPÁjAiÀiÁ£ÀÄ UÁæºÀPÀjUÉ »ÃUÉ vÀ®Ä¦¸ÀÄwzÀÝgÀÄ C¥Àà.

»ÃUÉ ¨É¼ÉzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀj0zÀ E¥ÀàvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà ªÀiÁgÀlPÉÌ PÉÆAiÀÄå®Ä ¹zÀݪÁUÀÄwÛvÀÄÛ. GzÀÝPÉÌ ¨É¼ÉzÀ §½îAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ Cr GzÀÝzÀ°è PÉÆAiÀÄÄÝ gÁ² ºÁQzÀgÉ £ÀMvÀgÀzÀ PÉ®¸À CzÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ. M0zÉÆ0zÀÄ Hj£À°è M0zÉÆ0zÀÄ jÃwAiÀÄ°è EzÀ£ÀÄß PÀlÄÖvÁÛgÉ. ªÀÄ0UÀ¼ÀÆj£À°è ¸ÀÄgÀĽ DPÁgÀzÀ°è EzÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝãÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä Hj£À°è EzÀÄ ¨ÉÃgÉAiÉÄà vÀgÀ, CzÀgÀ®Æè C¥Àà PÀlÄÖªÀ §¸À¼É PÀlÄÖ J0zÀgÉ ¨sÁjà CZÀÄÑPÀlÄÖ. ¹ÃzÁ CzÀ£ÀÄß CªÉÄÃjPÁPÉÌ «ªÀiÁ£ÀzÀ°è ¥Á¸Éð¯ï ªÀiÁqÉÆà vÀgÀ. CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ §¼À¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁV CrPÉAiÀÄ ºÁ¼É zÉÆqÀØzÀÄ EzÉÝç £Á®ÄÌ, ¨Á¼É VqÀzÀ £ÁgÀÄ, ¨Á¼É J¯É MtVzÀÄÝ. ªÉÆzÀ®Ä PɼÀUÉ CqÀPÉAiÀÄ ºÁ¼É ElÄÖ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É MvÉÆÛvÁÛV §¸À¼É §½îAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÃj¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ0vÉ JgÀqÀÄ §¢UÀ½UÀÆ ªÀÄvÉÛ CqÀPÉAiÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß CqÀݪÁVlÄÖ PÀlÄÖvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀÆgÀj0zÀ E£ÀÆßgÀgÀ PÀlÄÖ. ºÉÆgÀUÉ ZÁazÀ CqÀPÉAiÀÄ ºÁ¼É ,CqÀPÉAiÀÄ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ M¥Àà ªÀiÁqÀÄvÁgÉ. FUÀ CzÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ¸ÁV¸À®Ä ¹zÀÝ.ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ M0zÀÄ gÉÃlÄ, ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà PÉüÀĪÀªÀjUÉ M0zÀÄ gÉÃlÄ.

£ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §¸À¼É ªÀiÁgÁlPÀÆÌ, £É0lgÀÄ §0zÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ aîPÉÌ vÀÄgÀÄQ ¨Á0zsÀªÀå ªÀÈ¢ÞUÀÆ  C®èzÉà ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ GvÀÛªÀÄ ºÁdgÁwUÀÆ EzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ C0zÀgÉ ¤ÃªÀÅ ©r AiÀiÁgÀÆ £À0§°QÌ®è. DzÀgÉ EzÀÄ ¸ÀvÀå. £Á£ÀÄ ¥ÉæöʪÀÄj ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀÅ. DUÀ UÉÆÃ¥Á® ªÉÄõÀÄÖç £À£Àß PÁè¸ï nÃZÀgï . £À£ÀUÉÆà CªÀgÀ UÀtÂvÀ ªÀÄVÎ ªÀÄ0qÉUÉà ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ°®è. CªÀjUÉÆà ¢£Á ªÀÄVÎ ¨Á¬Ä¥ÁoÀ ºÉüÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. 
E®èzÉà EzÉæ CzÀ£Éßà £ÀÆgÀÄ ¸À® §gÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ §gÉzÀÄ vÀgÀ ¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀÆ £À£ÀUÉ ²PÉëAiÉÄÃ. 
¥Àæwà ¢£À CªÀgÀ "£ÁUÀgÀ ¨ÉvÀÛzÀ" gÀÄa £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ M0zÀÄ ¢£ÀªÀ0vÀÆ £ÁUÀgÀ¨ÉvÀÛ, ªÀÄ0qɨÉvÀÛ J®èzÀgÀ C©üµÉÃPÀªÁV ªÉÄÊ£ÉÆë£À eÉÆvÉUÉ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ½0zÀ wÃgÁ C¥ÀºÁ¸ÀåPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVzÉÝ. £À0vÀgÀ JgÀqÀÄ ¢£À ±Á¯ÉUÉà ºÉÆÃVgÀ°®è. C¥Àà «ZÁj¹zÁUÀ «µÀAiÀÄ ºÉý CvÀÄÛ©nÖzÉÝ. ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÉà C¥Àà M0zÀÄ M¼ÉîAiÀÄ zÉÆqÀØ §¸À¼É PÀnÖ£À eÉÆvÉUÉ £À£ÀߣÀÆß PÀgÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ UÉÆÃ¥Á® ªÉÄõÀÖç ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀÄæ. " ºÀÄqÀÄUÀ vÀÄ0¨Á ºÉzÀjzÁÝ£É, 
¤ÃªÀÅ ºÉÆrwÃgÀ0vÉ. CªÀ£ÀÄ eÁ¹Û PÀ°°¯ÁèzÀÆæ ¥ÀªÁðV®è, ºÉÆr¨ÉÃr. CªÀ¤UÉ ºÀt ¯ÉPÀÌ ªÀiÁrèPÉÌ §0zÉæ ¸ÁPÀÄ, £ÀªÀÄUÁåPÉ ªÀÄVÎ ¯ÉPÀÌ J¯Áè" C0vÀ C¥Àà ºÉýzÀ ªÀÄÄUÀÝ ºÀ½îAiÀÄ ªÀiÁwUÉ ªÉÄõÀÄÖ £ÀQÌzÀÄÝ £À£ÀV£ÀÆß £É£À¦zÉ. C0zÀÄ CªÀjUÉ ¤ÃrzÀ §¸À¼É PÀlÄÖ ZÉ£ÁßV PÉ®¸À ªÀiÁrvÀÄÛ. ªÀÄÄ0zÉ £À£ÀUÉ C0vÀºÀ ¥ÉnÖ£À gÀÄa ¹UÀ°®è. EzÀÆ §¸À¼ÉAiÀÄ ¥sÀ®±ÀÈw C®èzÉà ªÀÄwÛ£ÉßãÀÄ?.

E0zÀÄ ªÀÄ0UÀ¼ÀÆj£À vÀgÀPÁj C0UÀrAiÀÄ°è C¥Àà PÀlÄÖªÀ vÀgÀºÀzÉÝà §¸À¼É PÀlÖ£ÀÄß £ÉÆÃr
£É£À¦£À ªÀÄÆmÉUÀ¼ÀÄ »0zÀPÉÌ GgÀĽzÀªÀÅ.No comments:

Post a Comment