Sunday, 13 April 2014

ಬರುವಿಯಾದರೆ ಇಂದೇ ಬಾ
ನಾಳೆಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೀತಿ ವಿರಹ ಮುನಿಸು ಕನಸು
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಡಿದ್ದೇನೆ,
ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ;
ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ
ಅದು ನಿನಗೇ ಸೇರಬೇಕಲ್ಲ.
'ನಾಳೆಗಳೇ' ನಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ
ಇರಲಿ ಬಿಡು.
ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ,
ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ; ಉರಿಯಲಿ ಬಿಡು.
ಇಂದು ನನ್ನ ಇರುವಿಗೆ;
ನಾಳೆ ಮೌನದ ಗುರುತಿಗೆ.

No comments:

Post a Comment